Właściwość miejscowa i rzeczowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (DzU z 2014 roku poz. 1407) do obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. należą gminy:

 • Buk
 • Granowo
 • Grodzisk Wlkp,
 • Kamieniec
 • Rakoniewice
 • Stęszew
 • Wielichowo

Nadto do obszaru właściwości IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. należą gminy:

 • Kuślin
 • Lówek
 • Miedzichowo
 • Nowy Tomyśl
 • Opalenica
 • Zbąszyń
 • Wolsztyn,
 • Przemęt,
 • Siedlec.

 

Do właściwości Sądu Rejonowego – z zakresu prawa cywilnego – zgodnie z art. 16 i 17 KPC należą wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych tj. z wyjątkiem spraw o: 
 • prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz o rozwiązanie przysposobienia,
 • ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach nie materialnych, 
 • roszczenia wynikające z Prawa Prasowego, 
 • prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, 
 • o wydanie orzeczenia zastępującego uchwalę o podziale spółdzielni.
Do właściwości Sądu Rejonowego należą przestępstwa z zakresu prawa karnego, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji sądu okręgowego tj, z wyjątkiem spraw: 
 • o zbrodnie określone w kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych, 
 • o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art.140 - 142, 148 § 4, art. 149, 150 § 1, art. 151 – 154, 156 § 3, art. 158 § 3 , art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1,3 i 4, art.166 § 1, art.173 § 3 i §, art.185 § 2, art.210 § 2, art.252 oraz art.253 §2 kodeksu karnego, 
 • o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego.

Rejestr zmian dla: Właściwość miejscowa i rzeczowa